Kadrę Niepublicznego Żłobka  Kraina Maluszka tworzy zespół wykształconych, wykwalifikowanych i kreatywnych opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce.

– „Są to odpowiednio przygotowane i doświadczone opiekunki, osiągające bardzo dobre efekty pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Szybko nawiązują dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój.

W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują fachową opiekę i wychowanie.”

W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, muzycznie , co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów u każdego dziecka.

W pracy, nasza kadra wykwalifikowanych opiekunek, opiera się na podstawowym założeniu, że:

  • Każde dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia.
  • Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości, braki oraz ograniczenia.

Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między wychowawcami a rodzicami.

Wszystkie zabawy, zajęcia odbywają się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.